அரச மரம் என்பது நம் மரபில் வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையதாக அறியப்பட்டுள்ளது. இதனை வழிபடுவதன் பின்னணியில் ஒரு ஆரோக்கிய அணுகுமுறை உள்ளது. ஆரோக்கியத்தை தருவதில் அரசனாக இருப்பதால் இது அரச மரம் என்றழைக்கப்படுகிறது. ‘அரசமரம் இருக்கும் இடங்களில் ஆரோக்கியம் உத்திரவாதம்’ என ஏன் சொல்லப்படுகிறது..? பொதுவாக மரங்கள் அறிவியல் ரீதியாக பகலில் பிராண வாயுவையும், இரவில் கரிமில வாயுவையும் வெளிப்படுத்துவதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், அரச மரம் பகலிலும், இரவிலும் பிராண வாய்வை மட்டும் வெளிப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது! அரச மரம் தூய்மையான ஆக்ஸிஜனை வெளி விடுவதால் நம் ...