2020 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் உலகில் 96 லட்சம் உயிர்களை புற்று நோய் களவாடிச் சென்றுள்ளது! புற்று நோயை ஒப்பிடும் போது கொரானா எல்லாம் கால்தூசாகும்! இந்த ஆண்டு மட்டும் இந்தியாவில் ’கேன்சர்’ எனப்படும் புற்று நோய்க்கு ஆளானவர்கள் 13,92,179 பேர்! இந்த ஆண்டு இந்தியாவில் மட்டும் புற்று நோய் தாக்கத்தால் எட்டு லட்சம் பேர் பிறக்கவுள்ள 2021 ஆம் ஆண்டை பார்க்க வாய்ப்பில்லாதவர்களாக சென்று சேர்ந்துவிட்டனர்! தமிழகத்தில் மட்டுமே இந்த ஆண்டு புற்று நோய்க்கு ஆளானவர்கள் 78,641. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த எண்ணிக்கை ...