பொங்கல் தொகுப்பான 21 வகை உணவுப் பொருட்கள் விவகாரத்தில் இவ்வளவு கெட்ட பெயர்கள் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்? மூன்று துறைகள் சம்பந்தப்பட்ட செக்கிங் ஆபீசர்ஸ் விங் இருந்தும் தரக்குறைவு, எடை குறைவு, பற்றாகுறை ஆகியவை ஏற்பட்டதன் பின்னணி என்ன? ரேஷன் உணவு பொருட்கள் சப்ளை விவகாரத்தில் குற்றம், குறைகள் இருந்தால் அது எவ்வளவு சென்சிடிவ்வான விளைவுகளை உருவாக்கும். சேர்த்து வைத்த நல்ல பெயர் அனைத்தையும் நிமிடத்தில் தரைமட்டமாக்கிவிடும் என்பது தெரியாமல் இதில் சிலர் விளையாடியுள்ளனர். அதை தடுக்க நினைத்தும் முடியாமல் பலரும் கைகட்டி, வாய் ...